Sammanfattning av årsstämma i Xzero den 25 oktober 2017

 i Nyheter

Stämman hölls kl 18.00 i KTH:s lokaler i Stockholm. Stämman öppnades av Aapo Sääsk som också valdes till ordförande.

Aapo redogjorde för bolagetsverksamhet under det gångna året där bolaget gjort många framsteg. Xzero har startat försäljning av referensvatten på hemsidan type1water.com och det ska även fungera som ett marknadsföringsfönster. Om försäljning blir tillräcklig planerar bolaget att anställa en person för att ansvara för fortsatt marknadsföring och hantera orders. Vidare har bolaget fortsatt samarbetet med imec i Belgien och det fortsätter att vara framgångsrikt. Alla tester som gjorts har visat positivt resultat och det har i sin tur hjälpt bolaget att teckna sekretessavtal med ett flertal stora tillverkare av nanoelektronikkomponenter. Bolaget har också anställt två rådgivare, Harald Näslund och Bo Bängtsson för att på bästa sätt nå marknaden. Dessutom har bolaget också ansökt om att få EU-bidrag via projektet Horizon 2020.

Frågor ställdes kring marknadens storlek och behov. Aapo svarade att marknaden är i miljardklassen och Harald Näslund berättade att det finns ett stort behov av ultrarent vatten inom nanoelektronikindustrin och de metoder och utrustning som finns på marknaden idag är otillräckliga.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet och ledamöterna Håkan Klingén, Henrik Unné och Aapo Sääsk omvaldes. Aapo Sääsk omvaldes till ordförande. Till revisor omvaldes Johan Isbrand.

Inga övriga frågor ställdes och stämman avslutades.