Xzeros teknik

Processen

Xzeros process består av fyra grundläggande steg: avgasning, membrandestillation, polering och koncentration. Först avlägsnas flyktiga ämnen från vattnet genom avgasning. Därefter avlägsnas alla icke-flyktiga föroreningar från processvattnet genom membrandestillation (MD). Resultatet av reningen poleras sedan före användning. Koncentratet kan koncentreras och indunstas tills det blir ett fast avfall.

Efter en enkel förbehandling går processvattnet till en avgasare. I avgasningssteget, är exponeringsytan av det förvärmda matarvattnet optimerat så att alla flyktiga ämnen i vattnet avlägsnas genom avdunstning. Det uppvärmda vattnet, som är vid en lägre temperatur än kokpunkten, styrs sedan längs med ett hydrofobt mikroporöst membran i en kassett. På andra sidan av membranet finns en kylande yta. Temperaturgradienten mellan det varma vattnet och den kylande ytan skapar en ångtrycksskillnad. Vattenångan drivs av ångtrycksskillnaden - skillnaden i partialtryck - från den varma sidan till den kalla sidan, där den kondenserar.  Det kondenserade vattnet matas sedan till en sekundär slinga (en poleringskrets) för att hållas helt ren. För att hålla koncentrationen av matarvatten vid tillåtna nivåer, måste en del av koncentratet kontinuerligt tappas av.

Membranen

Membranen har mer än en miljon porer per kvadratcentimeter. Porerna är 20 000 gånger mindre än en droppe vatten, men samtidigt 700 gånger större än en molekyl vatten. Membranet är tillverkat av hydrofoba, d.v.s. vattenavstötande material. Vattenånga kommer att lämna vattenytan, passera genom membranet och kondenseras på den andra sidan. Samtidigt håller vattnets ytspänning alla typer av organiska och oorganiska icke-flyktiga ämnen i matarvattnet kvar, i den icke-förångade delen av vattnet, vilken återcirkuleras.

På grund av att processen arbetar vid temperaturer under hundra grader och under atmosfärstryck skapar förångningen inga bubblor. Därför kan inga föroreningar eller droppar följa med ångan genom membranet. Resultatet är sålunda fullständigt fritt från organiska och oorganiska partiklar, samt också från lösta joner. Det producerade vattnet är således inte enbart renare än vad som kan uppnås med bästa nuvarande filterteknik, utan också flera gånger renare än vad konventionell destillation kan åstadkomma.

Kassetter, moduler och system

En stor exponeringsyta måste rymmas i ett begränsat utrymme. Detta uppnås med hjälp av specialkonstruerade kassetter som består av membran, kylytor, och byglar med kapillära system för matarvatten, kylningsvätska och renat vatten i en modulär struktur. Kapaciteten kan ökas genom att man ökar antalet kassetter i en modul. Modulerna monteras sedan ihop till ett system för önskad produktionskapacitet.

Ett fullständigt system kommer att innehålla: avgasare, moduler, polering, energiåtervinning samt övriga komponenter som rör, pumpar, tankar, ventiler, automatisering och instrumentering.

 

Membrandestillation

 

Läs mer i vår broschyr (på engelska)

 

Xzero broschyr 2012 (pdf)